وضعیت معارف افغانستان درحال حاضر تعریف خوبی ندارد مشکلات زیاد وبی شماری مانع پیشرفت معارف گردیده است ازآن جمله ناامنی های که وجود دارد واگرخواسته باشیم مشکلات معارف افغانستان را ریشه یابی       کنیم برمی گردد به دوران جنگ های پی درپی که دامن گیراین کشورشده است آنقدردراین دوران تمرکزدولت به مسائل جنگ مشغول بوده که به معارف کشورهیچ جای فکرکردن هم نبوده ومردم هم علاقه زیادی به تعلیم وتربیه نشان نمی دادند وتعداد زیادی هم به خارج ازکشورمهاجرشدند که ازبین مهاجران مقیم درخارج فیصدی کمی به تعلیم وتربیه پرداختند وفیصدی زیادتربخاطرمشکلات اقتصادی ترک تحصیل کرده وبه کارگری مشغول شدند واما یک روشنی درسال 1381 پس ازرژیم طالبان دوباره مردم علاقه مند به تعلیم وتربیه شدند واین بارکه کمک های بین المللی وحضورفیزیکی خارجی ها اذهان مردم روشنترشده وازدردورنجی که طی ساهای قبل آن کشیده بودند تشویق شدند تا بیشتربه تعلیم وتربیه اهمیت دهند چنانچه شاهد آن بودیم که پس ازرژیم طالبان وآغازحکومت جدید تعداد بی شماری ازبخش اناث به مکاتب روی آوردند که این یک امیدواری را به وجود آورد اما با آن هم بازمانند هرعرصه دیگرمشکلات هنوزهم دراین عرصه احساس می شود ازجمله نبود امکاناتی مانند صنوف درسی استادان باتجربه نبود کتاب های درسی کافی که هریک ازاین مشکلات را مسئولین معارف کشورنبود بودیجه کافی می دانند ویکی ازمهمترین مشکلاتی که ذکرشد نبود استادان مجرب وباتحصیلات عالی که برمی گردد به موضوع اقتصادی درحال حاضراستادی که تحصیلات عالی داشته باشد وازتجربه ای برخوردارباشد حاضرنمی شود فغاباحقوق کم این وظیفه راقبول کند که این امرباعث می شود که سطح تعلیم وتربیه رشد قابل ملاحظه ای نداشته باشد ودیگراینکه کتابهای که برای معارف افغانستان تالیف می گردد اصلا بادرنظرداشت شرایت مردم وفرهنگ افغانی وحتا سطح دانش مردم برابرنیست چه اشخاصی مسئولیت این کاررادارند کسی نمی داندوبلاخره به حق این مردم چه خواهد شد این هم یک سوال است که شاید درذهن بسیاری ازمردم باشد.

+ نوشته شده توسط Mohammad Nader Wahedi در 20 Jan 2011 و ساعت 12 PM |